MEER FOTO'sNIEUWS


Geslaagde voltooiing van de 2e driedaagse Bijeenkomst van de Clerus van het H. Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg

04.11.2017

La Roche-en-Ardenne - Van 1 tot 3 november had in de Belgische Ardennen de 2e driedaagse Bijeenkomst plaats van het Heilig Aartsbidsom van België. Het hoofdthema was: "Het leven van de priester en zijn dienstwerk in het hart van de Europese Unie".  

 Op de ochtend van de 1e november werd in kerk van de Heilige Anargyren (onbaatzuchtigen) Kosmas en Damianos te Péronnes een Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, omringd door priesters en diakens.

 Tijdens de namiddag van dezelfde dag verzamelden de geestelijken uit de drie landen van de Metropolia zich rond hun herder, in het schilderachtige stadje La-Roche-en-Ardenne in België. Behalve navorming, was het de bedoeling om verschillende belangrijke en problematische onderwerpen te bespreken die van belang zijn bij hun dienstwerk.

 Gedurende de eerste lezing werd een Kleine Waterwijding gevierd. Vervolgens werd de boodschap voorgelezen van Z.A.H. Oecumenisch Patriarch Bartholomeos, die de Metropoliet van België nogmaals gelukwenste met de organisatie van de Synaxis rond het interessante en belangrijke onderwerp van de voornaamste eigenschap van de geestelijke als liturg van de Heilige Mysteriën (sacramenten) van de Kerk.

 De boodschap van Zijne Alheiligheid werd gevolgd door de openingstoespraak van Metropoliet Athenagoras, die vaderlijke woorden richten tot de geestelijken, en hen dankte voor het positieve antwoord op de uitnodiging van het Aartsbisdom.

 "... Net als vorig jaar zijn we hier bijeen, in deze mooie streek van ons diocees, om deze driedaagse te beleven, en elkaar te ontmoeten. Wij zijn hier samen als één familie, kinderen van de Heilige Grote Kerk van Christus, dienaren en bedienaren in het hart van Europa."

 Daarna belichtte hij het thema van de synaxis, en zei in het bijzonder: "De bedienaar/liturg van de mysteriën is de priester, die het middel is waardoor de genade van God wordt overgebracht op de gehele Kerk... Het is een geweldige, ontzagwekkende en grote missie om God te laten neerdalen op aarde. Dat zijn wij! Dat is onze waarde! Dat is onze voornaamste zending! De grootsheid van het priesterschap berust niet in de praal die ons omringt, noch de verheven titels of ambten die de Kerk ons verleende, maar in de gave van de Goddelijke Genade die u de kracht schenkt om God te laten neerdalen op aarde, te delen en aan te bieden opdat de wereld mag leven..."

 Tot slot van zijn toespraak bedankte hij - nadat hij God dankte voor de nieuwe mogelijkheid tot samenzijn van de geestelijken van het Aartsbisdom - Zijne Alheiligheid voor de boodschap en zijn gelukwensen, en stelde de twee sprekers voor. Dit jaar waren de Zeer Eerwaarde Archimandriet Nikódimos Skrettas en de Zeer Eerwaarde Heer Aartspriester Chrysostomos Nassis uitgenodigd op de synaxis, Dat zijn voorname hoogleraren aan de Theologische Faculteit van de Aristotelesuniversiteit te Thessaloníki, gespecialiseerd in het liturgische, die met hun academische kennis, en de ervaring van hun dienstwerk, de belangrijkste kwesties en onderwerpen uiteenzetten in verband met het geloofsleven van de Kerk, en de plaats van de geestelijke daarin.

 De eerste zitting besloot met een gedachtewisseling over de onderwerpen en vragen die de deelnemende geestelijken aanreikten, en aanleiding gaven tot reflectie en verdere discussie tijdens de twee voornaamste dagen van de Synaxis.

 Op de ochtend van de tweede dag, na de dienst van de Metten, nam Zijne Eminentie de Metropoliet van België het woord. Hij vermeldde de 26e verjaardag van de intronisatie van Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos, en wenste hem al het nodige voor de voorzetting van zijn vele jaren lange herderschap van de Kerk van de Eerste Troon.

 De tweede zitting ving aan met de eerste toespraak van v. Nikodimos Skrettas, over het onderwerp van de noodzaak van de biecht voor de priester. De spreker ontwikkelde dit belangrijke thema door het belang te benadrukken van het heilig mysterie van het berouw (metanoia) en de biecht, en het bijzondere belang dat de priester een geestelijke vader heeft waarbij hij de lasten en problemen kan neerleggen van zijn leven als persoon en als priester, en bij wie hij steun kan vinden, hoop en geestelijke begeleiding. Met vele verwijzingen naar patristieke teksten en middels zijn ruime ervaring als diepzinnige professor en ervaren biechtvader, schetste de spreker de grootsheid van de rol van het priesterschap, de vreugde die de priester uitstraalt bij de bediening van zijn priesterlijke taken maar ook zijn problemen, zijn moeilijkheden en bekoringen waartegen hij geroepen is om te beantwoorden, door oplossingen voor te stellen en wegen die de geestelijke begeleiding en lange traditie van de Kerk biedt.

 Daarna volgde een beknopte, interessante voorstelling over het onderwerp van de geestelijke ondersteuning van jongeren, door de Zeer Eerwaarde Aartspriester Paweł Cecha.

 Na de herinneringsfoto begon de derde zitting van de synaxis, met de uiteenzetting van v. Chrysostomos Nassis, die sprak over het onderwerp "De theologische betekenis van de handelingen tijdens de Goddelijke Erediensten", op theologisch goed onderbouwde wijze, helder, met talrijke voorbeelden van patristieke interpretaties, en met een aansporing om terug te keren naar de bronnen van het theologisch onderzoek: voor het begrip van de diepe kern, evenals de historische ontwikkeling van de handelingen tijdens de Goddelijke Liturgie en tijdens andere erediensten.

 Tijdens de namiddag van dezelfde dag, na de maaltijd en een wandeling van de geestelijken onder leiding van de Metropoliet door het bos dat te vinden is in het idyllische landschap van de Ardennen, werden werkgroepen per taalgroep gevormd die gemodereerd werden door de twee hoofdsprekers. Na afloop van de zitting kregen de deelnemers de kans om vragen te stellen, voorstellen te doen, en kwesties uit te diepen rond hun dienstwerk en de grote opdracht van de mystagogie.

 De derde en laatste dag was er na de dienst van de Metten een tweede toespraak van v. Nikodimos over het onderwerp "De voorbereiding van de priester op het vieren van de Goddelijke Liturgie, de Biecht en de overige heilige mysteriën (sacramenten)".

 De toespraak was, net als de twee vorige, aanleiding voor uitgebreide gedachtewisselingen tussen de deelnemers, met talrijke en ernstige stellingen, waarbij zowel de gespecialiseerde professoren als de geestelijken die de Orthodoxie dienen in het hart van Europa, praktische oplossingen en toepassingen voorstelden voor een betere uitvoering van de verheven missie die ze moeten vervullen.

 Tijdens de zitting die volgde, waren vooral de toelichtingen van belang door de Zeer Eerwaarde Heer Aartspriester Paolo Perletti, die een zeer interessante toelichting gaf over het pastoraat bij zieken, en de Eerwaarde Heer Diaken Barnabas Genbrugge, die verslag uitbracht over de driedaagse bijeenkomst van de jongeren van het Heilig Aartsbisdom, dat plaatshad van 27 tot 29 oktober.

 De interesse van alle deelnemers was dermate groot dat er onvoldoende tijd restte voor alle besproken onderwerpen, en evenmin om alle vragen te beantwoorden.

 Tijdens de namiddag van dezelfde dag brachten Zijne Eminentie de Metropoliet en zijn medewerkers liturgische zaken van administratieve aard bij aan de geestelijken. Daarna volgden de meningen met commentaar en waardering vanwege de deelnemende clerus. Iedereen sprak zijn vreugde uit over de bijeenkomst, en zijn dank aan Zijne Eminentie, de sprekers, de leden van het organiserend comité en alle helpers, voor de realisatie van deze synaxis. Verder werden er voorstellen gedaan voor de verbetering van de organisatie van dergelijke toekomstige bijeenkomsten.

 Zijne Eminentie sprak zijn vreugde uit en hartelijke dank aan de sprekers maar ook voor al wie verder nog bijdroeg aan het welslagen van de Synaxis.

 
© 2004-2017 - Orthodox Archdiocese of Belgium - Ecumenical Patriarchate

MENU