ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE
VAN DE BENELUX (OBB)IVe BIJEENKOMST VAN DE ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN DE BENELUX

-
COMMUNIQUE VAN DE BISSCHOPPEN -


Brussel - De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB) is op dinsdag 13 november 2012 in vergadering bijeengekomen, te Brussel, in de zetel van het Orthodox Aartsbisdom, Charbolaan 71, en onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België (Oecumenisch Patriarchaat). Naast de voorzitter waren aanwezig : Aartsbisschop Simon, onder-voorzitter (Patriarchaat van Moskou), Aartsbisschop Gabriël van Komana, (Exarch van de parochies van Russische traditie van het Oecumenisch Patriarchaat), Bisschop Luka (Patriarchaat van Servië), Metropoliet Joseph, penningmeester (Patriarchaat van Roemenië), Aartsbisschop Michel (Russische Kerk buiten de grenzen - Patriarchaat van Moskou), Bisschop Maximos van Evmenia (Oecumenisch Patriarchaat) en Bisschop Athenagoras van Sinope, secretaris (Oecumenisch Patriarchaat).

Het betreft de vierde bijeenkomst van de OBB sinds haar oprichting in juni 2010. De leden van de Bisschoppenconferentie hebben allereerst hun droefheid betuigd bij het recent overlijden van Zijne Gelukzaligheid Patriarch Maxim van Bulgarije en gebeden voor zijn eeuwige zielerust. Vervolgens hebben de hiërarchen-leden van de Bisschoppenconferentie samen gezocht naar mogelijkheden om hun éénheid op pastoraal vlak nog te versterken, vooral door gezamenlijk getuigenis af te leggen van een effectieve éénheid van de Orthodoxie in de drie landen van de Benelux en door hun inspanningen hiervoor nog beter te coördineren.

De laatste ontwikkelingen met betrekking tot de aanwezigheid en de organisatie van de Orthodoxe Kerk in Nederland stond nogmaals in het centrum van de belangstelling op de vergadering van de Bisschoppenconferentie. Het statuut van de Orthodoxe Kerk in Nederland werd goedgekeurd en de officiële benaming van de Orthodoxe Kerk in Nederland is voortaan «Orthodoxe Kerk in Nederland». De vertegewoordiger van de Orthodoxe Kerk in Nederland is Zijne Excellentie Bisschop Athenagoras van Sinope (Oecumenisch Patriarchaat).

De andere onderwerpen die besproken werden waren de samenstelling en doeltreffende werking van de diverse commissies die geplaatst werden onder de bescherming van de Bisschoppenconferentie, evenals het nemen van gezamenlijk standpunten betreffende diverse gebeurtenissen of belangrijke teksten in het kader van de inter-religieuze en interchristelijke dialogen. De bisschoppen hebben tevens beslist een sterke getuigenis af te leggen van de orthodoxe éénheid in de Benelux door het inrichten van een grootse bijeenkomst van orthodoxe geestelijken en leken, onder de noemer van «Dag van de Orthodoxie», die een geestelijk karakter moet hebben en zal plaatsvinden op 1 april 2013 binnen de Brusselse aglomeratie.

De leden van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux hebben in het bijzonder hun grote bekommernis geuit inzake de uiterst onrustige situatie van de orthodoxe en andere christenen, die doelwit lijken te zijn van allerlei fanatisme en gewapende conflicten in Syrië, in Egypte en in het Midden-Oosten. De ontvangen informatie, voornamelijk van het Orthodoxe Patriarchaat van Antiochië, maar ook andere bronnen spreken van bloedige vervolgingen en wreedheden tegen georganiseerd de christenen en uitgevoerd door troepen van extremisten. De bisschoppen bidden opdat er ook in deze landen vrede en respect voor het menselijk leven zou heersen en zij benadrukken de noodzaak dat de politieke en religieuze leiders van de internationale gemeenschap dringend en doeltreffend zouden reageren tegen alle vormen van geweld ten overstaan van onschuldige mensen; dat zij alles wat in hun bereik ligt in het werk zouden stellen om het bloedvergieten halt toe te roepen en opdat zij erover zouden waken dat iedereen het recht heeft om in alle vrijheid en zonder enige vorm van angst zijn geloof in waardigheid te beleven en dat dit door iedereen zou worden geëerbiedigd.

De vierde vergadering van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux werd besloten met de uitwisseling van andere informatie, adviezen en nieuws over het leven van de Orthodoxie in de drie landen van de Benelux.

Deze conferentie werd opgericht bij besluit van de Vierde Panorthodoxe Preconciliaire Conferentie, die bijeenkwam in Chambesy (Genève) in juni 2009.

Deze vergadering van de CEOB vond plaats in een klimaat van ware broederschap en getuigde -  eens te meer - van de éénheid in het geloof en van een voorbeeldige samenwerking.


13 november 2012
De deelnemers van deze laatste bijeenkomst van het OBB-CEOB

© 2004-2012 - Orthodox Church in Belgium